DETAYLI TALEP FORMU

Sizi tanıyabilmemiz ve uygun çözümü önerebilmemiz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Form elimize ulaşır ulaşmaz en kısa sürede size en uygun çözümlerimizle geri döneceğiz.

  Happy family having fun time at home together

  AZGEN TURİZM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

  Kişisel Veriler Politikası

  Kişisel Verileri Koruma Kanunu hakkında genel bilgilendirme

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

  Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme

  6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu bildirgede açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durum ve koşullarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kişisel Verileri Koruma Kanununda (KVKK) sayılan şekillerde işlenebilecektir.

  Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği

  6698 sayılı KVKK uyarınca, bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, değiştirilme, yeniden düzenleme, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü iş ve işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

  Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

  Paylaştığınız kişisel veriler,

  • Ticaret Hukuku ve faaliyet alanımız gereği aldığımız ya da verdiğimiz hizmetlerin, var ise imza edilmiş sözleşmelerin ve ticari faaliyetlerin daha iyi yapılmasına, ilişkilerin daha sağlıklı yürütülmesine yardımcı teknolojilerin gereklerini, hukuki ve ticari yükümlülüklerimize ve ticari prensiplerimize uygun şekilde yapabilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek,
  • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit amaçlı kimlik, adres ve diğer gerekli görülen bilgileri kaydetmek,
  • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenleme ile mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyumlu ve hazır olmak,
  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek

  amaçlarıyla 6698 sayılı KVKK ve ilgili devam, genişletme ve benzeri düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

  Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme Yukarıda belirtilen amaçlarla, Firmamız ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Firmamızın internet ve web sayfası altyapısını sağlayan 7S Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık  olmak üzere, tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

  Kişisel verilerinizin toplanma şekli

  Kişisel verileriniz,

  • Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
  • Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
  • Firmamız ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;
  • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

  KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz

  KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

  Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması

  Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere)  hizmet aracılarına da aktarılabilecektir.

  Kişisel verilerin saklanması ve korunması

  Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

  Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

  KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

  6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

  6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir: Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahiptir.  İstanbul Ticaret Odası’nın xxxxxxx sicil sayısında kayıtlı, xxxxxxxxxx  MERSİS numarasına sahip, İspar İş Merkezi Seyrantepe Mah. İ. Karaoğlanoğlu Cad. No:105/126 4. Levent İstanbul adresinde bulunan AZGEN İnşaat Turizm ltd. şti. , KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur. Firmamız tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir.   Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

  E.posta: info@azgen.com.tr.com

  Telefon: +90 212 325 08 84

  MERVAKS

  Bugün halen, ülkemizdeki birçok büyük inşaat firmasının çözüm ortaklığını yürüten firmamız, Uluslararası ortakları ile ve ürün, satış, uygulama ve teknik servis hizmetleri konusunda dünyanın sayılı AVRUPA'nın en büyük Merkezi Süpürge Sistemleri firmalarındandır.
  KVKK Aydınlatma Metni
  ÇALIŞMA SAATLERİ
  Hafta içi hergün - Saat 8.00 - 17.00
  Hafta sonu
  Acil Erişim Hattımızdan arayabilirsiniz
  LOCATION
  Maslak Mah. AOS 9.Sok. No:310/1
  İç Kap No:39 ATA Plaza
  Sarıyer / İSTANBUL
  TELEFON
  +90 (212) 325 08 84
  E-POSTA
  info@mervaks.com
  tr_TRTurkish